Platba za nedostavení se při objednání 100,- Kč.
Od 14.6. do 21.6. je z důvodu zdravotní indispozice recepce pro pracoviště Jaroměř - Josefov, Česká Skalice, Nové Město nad Metují a Červený Kostelec mimo provoz; objednávejte se přímo na pracovištích.
Police nad Metují
Od 10.6. do 28.6.2024 je rehabilitační oddělení v provozu pouze od 8:00 do 12:00.
Náchod
Dne 24.6.2024 nebude Lymfologická poradna MUDr. Umlaufové a dne 27.6.2024 nebude ortopedická ambulance MUDr. Gronky Tošovské.
Broumov - nemocnice
Ve dnech 15.7. a 22.7. 2024 nebude ambulance MUDr. Falty
Zobrazit vše

GDPR

Informace pro osoby blízké pacientům

ÚVODNÍ INFORMACE

Naší hlavní činností je poskytování zdravotní péče v oboru fyziatrie, balneologie, léčebné rehabilitace a ortopedie. Pro její výkon potřebujeme znát celou řadu osobních údajů, a to zejména takových, které mají charakter údajů citlivých. V odůvodněných případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje také o Vás, osobách blízkých našim pacientům. Zpracováváme o Vás údaje, které potřebujeme k tomu, abychom Vám umožnili využít Vašich práv, které Vám v postavení osoby blízké pacienta náleží.

Všechny osoby, které se k Vašim osobním údajům mohou dostat, pečlivě vybíráme, ať už se jedná o naše zaměstnance nebo dodavatele. Všichni naši pracovníci jsou vázáni přísnou mlčenlivostí přímo ze zákona. Povinnost mlčenlivosti sjednáváme také se všemi svými smluvními partnery, pokud se mohou dostat do kontaktu s osobními údaji.

JAKÉ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME? PROČ A NA ZÁKLADĚ ČEHO TYTO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

U osob blízkých pacientům mohou být zpracovávány zejména identifikační údaje, tedy Vaše jméno, příjmení, datum narození, podpis. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem ověření totožnosti, případně také za účelem provádění záznamů do zdravotnické dokumentace při nahlížení, pořizování výpisů, nebo při udělování tzv. zástupného souhlasu s poskytnutím určité zdravotní služby. V tomto rozsahu jsou také zpracovávány osobní údaje zákonných a jiných zástupců pacientů, a dále všech dalších osob, které pacient svým projevem vůle stanoví jako osoby s oprávněním získávat informace o zdravotním stavu. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro splnění našich právních povinností, přičemž zákonná povinnost je také právním základem zpracování.

V případě, že si pacient přeje, abyste byli informováni či kontaktováni o jakékoli události, zpracováváme i Vaše kontaktní údaje, zejména telefonní číslo.

V rámci poskytování zdravotních služeb se může stát, že se dozvíme i jiné než výše uvedené informace. Tyto informace nám může poskytnout Vaše osoba blízká, například rodinný příslušník, pokud potřebujeme znát např. jeho rodinnou anamnézu. Pokud jde o ochranu těchto údajů, věnujte pozornost Informacím pro pacienty – s Vašimi údaji totiž bude nakládáno obdobně.

V JAKÉ FORMĚ JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Vaše údaje zpracováváme v elektronické i papírové formě. Jelikož jsou Vaše osobní údaje zásadně součástí zdravotnické dokumentace vedené o Vaší osobě blízké, jsou vedeny v obdobné formě.

KOMU MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

Vaše osobní údaje spravujeme uvnitř naší společnosti, přičemž třetím subjektům je předáváme zásadně s Vaším souhlasem. V některých případech jsme však nuceni předat Vaše osobní údaje dalším příjemcům i bez Vašeho souhlasu.

V první řadě jsme v některých případech povinni předávat Vaše osobní údaje na základě zákona. Zejména se bude jednat o zpřístupnění Vašich údajů orgánům veřejné moci (např. orgánům sociálního zabezpečení, soudům apod.)

Abychom zajistili poskytování kvalitní péče, využíváme v některých případech také externích dodavatelů, zejména pokud jde o technickou podporu našeho informačního systému či správy zdravotnických přístrojů, které při poskytování zdravotní péče využíváme. Při těchto činnostech může docházet ke zpracování některých Vašich osobních údajů. Externí dodavatelé jsou v pozici tzv. zpracovatelů a mají s námi uzavřenou písemnou smlouvu, která je zavazuje dodržovat přísné zásady při nakládání s Vašimi údaji. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován Váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis. Vězte, že své dodavatele si vybíráme podle přísných kritérií, proto o svá data nemusíte mít obavu. V nezbytně nutném rozsahu tak můžeme Vaše osobní údaje zpřístupnit poskytovatelům informačních systémů a technické infrastruktury.

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme do zahraničí. Stát se tak může pouze výjimečně, pokud k tomu udělíte souhlas, nebo pokud to stanoví právní předpis.

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány vždy po nezbytně nutnou dobu. Vzhledem k tomu, že v naprosté většině zpracováváme Vaše údaje v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě blízké, je třeba uchovávat je po dobu, po níž zákon požaduje uchování její zdravotnické dokumentace. Tato doba je tedy stanovena předpisem a činí 5 – 100 let, popř. 10 let od úmrtí pacienta, a to v závislosti na tom, o jakou část zdravotnické dokumentace se jedná.

JAKÁ MÁTE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Jako subjektu údajů Vám právní řád svěřuje celou řadu práv. Jelikož zdravotní péči není možné bez zpracování osobních údajů pacientů a jejich osob blízkých poskytovat, jsou některá Vaše práva omezena zákonem. Jako osoba blízká pacientovi máte ovšem ve vztahu k Vašim osobním údajům následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistý, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu. Není to totéž, jako právo na výmaz, jelikož omezení zpracování není trvalé. Právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, máte v případě že:

  1. popíráte přesnost údajů, které o Vás zpracováváme, a to na potřebnou dobu k tomu, aby mohla být jejich přesnost ověřena;
  2. zpracování je bez právního základu (např. nad rámec údajů, které jsme oprávněni zpracovávat), ale na místo výmazu upřednostňujete omezení zpracovávání, ku příkladu proto, že předpokládáte, že nám tyto údaje v budoucnu stejně poskytnete;
  3. již více nepotřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
  4. vznesete námitku proti zpracování (o tomto právu viz další bod poučení).

Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů můžete využít pouze v situaci, kdy bychom některé Vaše osobní údaje zpracovávali ve veřejném zájmu či na základě našeho oprávněného zájmu anebo pro účely přímého marketingu. V takových případech můžete vznést námitku kdykoli. Pokud se tak stane, budeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pouze pokud pro to prokážeme závažné oprávněné důvody (zejména pokud je budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků). Pokud však vznesete námitku proti zpracovávání údajů za účelem přímého marketingu, neprodleně Vaše údaje přestaneme pro tento účel zpracovávat.

Pokud jde o poskytování zdravotních služeb, zpracováváme Vaše osobní údaje, jak již bylo uvedeno výše, v naprosté většině případů na základě zákona. Toto právo Vám tak v postavení pacienta zásadně nepřísluší.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv, které byly doposud uvedeny, není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodu dokumentu. Stížnost můžete podat kdykoliv, kdy máte pochybnosti o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

  1. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
  2. využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme; nebo
  3. ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

  1. splnění naší právní povinnosti;
  2. účely archivace, vědeckého výzkumu či pro statistické účely; nebo
  3. určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo odvolat souhlas

Pokud se jedná o případy, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nicméně nebude nikterak dotčeno předchozí zpracování, které jsme prováděli před jeho odvoláním.

JAK LZE JEDNOTLIVÁ PRÁVA UPLATNIT?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:

 Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Smluvní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zdravotní pojišťovna MV ČR
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna
Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA
Aplikace neodpovídá, aktualizujte okno prohlížeče. Aktualizovat 🗙