Ochrana osobních údajů

INFORMACE PRO PACIENTY O SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NAKLÁDÁNÍ S NIMI

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se Zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů pacientů je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – tzv. GDPR a Zákona č. 110/2019 o zpracování osobních údajů.

Máte právo na:
 • přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 • opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných údajů (čl. 16)
 • právo na výmaz, pokud je dán jeden z důvodů dle čl. 17
 • právo na omezení zpracování, pokud je dán důvod dle čl. 18
 • právo na vznesení námitky. Námitku lze vznést pouze při zpracování údajů ve veřejném zájmu nebo při zpracování nezbytném pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany
 • podat stížnost u dozorového úřadu
Dále máte právo získat následující informace o:
 • a) účelu zpracování osobních údajů,

  b) právních předpisech, na základě kterých tyto údaje převážně zpracovává,

  c) příjemcích, popřípadě kategoriích příjemců,

  d) předpokládané době uchování nebo způsobu jejího určení,

  e) právu požádat o opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů a

  f) zdroji těchto údajů.

Poskytování Vašich osobních údajů je nezbytné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů. Máte proto zákonnou povinnost tyto údaje poskytnout a zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat.

Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař, fyzioterapeut nebo zdravotní sestra.