GDPR - Základní informace

GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ochrana Vašich osobních údajů je u nás na prvním místě. V následujících informacích se dozvíte, jak je zpracováváme.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Falta s.r.o., IČO: 259 99 591, se sídlem Zámecká 239, 547 01 Náchod, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 19213 (dále také jako „společnost“).

ÚVODNÍ INFORMACE

Tato informace Vám slouží k několika účelům. Dozvíte se, jaké údaje o Vás zpracováváme a proč tak činíme. Dále zjistíte, jaká máte v této souvislosti práva, tedy co od nás můžete požadovat a na koho se obracet se svými dotazy i případnými stížnostmi. Žádáme Vás proto, abyste si následující text pečlivě přečetli. Informace jsou rozděleny na několik částí, aby bylo snazší najít pro Vás relevantní informace podle toho, v jakém postavení se nacházíte.

V případě, že by Vám cokoli nebylo jasné, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím následujících kontaktů:

 • poštou nebo osobně na adrese: Falta s.r.o., IČO: 259 99 591, se sídlem Zámecká 239, 547 01 Náchod;
 • e-mailem na e-mailové adrese: info@faltarhb.cz;
 • telefonicky na infolince: +420 491 428 974;
 • prostřednictvím datové schránky: sws5rej.

Pro problematiku ochrany osobních údajů jsme dále zřídili speciální pracovní pozici – pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato osoba je odborníkem, který dohlíží na to, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak nám to ukládá aktuální legislativa. V případě potřeby se proto můžete obrátit přímo na pověřence, kterým je Ing.Kateřina Shejbalová a to následujícími způsoby:

 • poštou nebo osobně na adrese: Zámecká 239, 547 01 Náchod,
 • e-mailem na e-mailové adrese: katerina.shejbalova@faltarhb.cz,
 • telefonicky na lince: +420 491 428 556.

V úvodu bychom Vám také rádi připomněli, že v České republice dohlíží na problematiku ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, který je taktéž připraven přijímat Vaše podněty a stížnosti. Úřad pro ochranu osobních údajů sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, přičemž aktuální kontaktní údaje naleznete na jeho webových stránkách: www.uoou.cz.

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K Vašim osobním údajům přistupujeme vždy v souladu s aktuálně platnou legislativou. Seznam nejdůležitějších právních předpisů naleznete v závěru této informace. V souladu s těmito předpisy dodržujeme také následující základní zásady zpracování osobních údajů:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy korektně, v souladu se zákonem a způsobem, který je dostatečně zřejmý, jasný a zřetelný.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytném rozsahu a způsobem, který je v souladu s účelem, pro nějž Vaše údaje zpracováváme.
 • Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly vždy přesné a podle potřeby aktualizované. Osobní údaje, které jsou nepřesné, budou vymazány nebo opraveny.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme jen po nezbytně nutnou dobu. V některých případech je tato doba stanovena přímo zákonem, jindy jsme si ji nastavili interně tak, aby odpovídala našim oprávněným zájmům.

Vaše osobní údaje náležitě zabezpečujeme před únikem, neoprávněným zpracováním, náhodnou ztrátou a poškozením. Za tímto účelem jsme přijali vhodná technická a organizační opatření, která spočívají zejména ve striktním nastavení přístupu jednotlivých osob k Vašim údajům, šifrování a v dalších technických i fyzických způsobech zabezpečení.

 

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

V následujících předpisech najdete nejdůležitější úpravu ochrany Vašich osobních údajů:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování;
 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci;
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.